Privacyverklaring

Hierna informeren wij u over de registratie en het gebruik van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk betreffen, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadressen en de manier waarop u gebruik maakt van de website.

De verantwoordelijke is

InVIDO GmbH – Individuelle Möbelsysteme
vertegenwoordigd door Kristin Tesmer, directie
Neue Schichtstraße 9
D-09366 Niederdorf
Telefoon: +49(0)37296/7270
Fax: +49(0)37296/727555
E-mail: invido@invido.de

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon, fax of via een contactformulier, slaan wij de gegevens op die u ons meedeelt (uw e-mailadres, eventueel uw naam, adres en telefoonnummer) om te kunnen reageren op uw vragen en verzoeken. De gegevens die voortvloeien uit dit contact wissen wij zodra wij ze niet langer hoeven te bewaren, dan wel beperken wij de verwerking in die gevallen dat er sprake is van wettelijke bewaartermijnen.

Wij informeren u hieronder in detail over de procedures die wij volgen, als wij voor afzonderlijke functies van wat wij aanbieden gebruik maken van dienstverleners die in onze opdracht werken, of wanneer wij uw gegevens willen gebruiken voor commerciële doeleinden. Daarbij vermelden wij ook de geldende criteria voor de bewaartermijnen.

Rechten van de betrokkene

Ten opzichte van ons beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:

– recht op informatie,
– recht op correctie of wissen,
– recht op beperking van de verwerking,
– recht van bezwaar tegen de verwerking,
– recht op overdraagbaarheid van gegevens

Daarnaast hebt u het recht bij een toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Registratie van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website

Bij een puur informatief gebruik van de website, waarbij u ons geen verdere informatie verstrekt, registreren wij slechts die persoonsgegevens die uw browser doorgeeft aan onze server. Als u onze website wilt bekijken, registreren wij de volgende gegevens die voor ons van technisch belang zijn om u onze website te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, pagina 1, sub f AVG:

– IP-adres
– datum en tijdstip van aanvraag
– tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
– onderwerp van aanvraag (concrete pagina)
– status van oproep/HTTP statuscode
– de hoeveelheden data die werden doorgegeven
– website van waar toegang wordt gevraagd
– browser
– besturingssysteem en bedieningsoppervlak
– taal en versie van de browser software

Los van de hierboven genoemde gegevens, worden er tijdens uw bezoek aan onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij de gebruikte browser worden opgeslagen op uw harde schijf en die bepaalde informatie doorgeven aan de locaties die de cookies plaatsen (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overdragen op uw computer. Zij dienen ertoe onze internetpresentie gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Gebruik van cookies

De soorten cookies die op deze website worden gebruikt, hun omvang en functioneren worden hierna verklaard:

Transient cookies worden automatisch gewist als u de browser afsluit. Daartoe tellen met name de sessie cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee de verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden ondergebracht bij de gemeenschappelijke sessie. Daardoor kan uw computer worden herkend als u terugkeert naar onze website. De sessie cookies worden weer gewist als u uitlogt of de browser afsluit.

Persistent cookies worden automatisch gewist na het verstrijken van een van te voren bepaalde looptijd die per cookie kan verschillen. U kunt te allen tijde de cookies wissen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

U kunt de instellingen van uw browser naar eigen goeddunken configureren en, bijvoorbeeld, de acceptatie van third-party cookies of alle soorten cookies afwijzen. Wij wijzen u er op dat u mogelijkerwijze geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van de website.

Wij maken gebruik van cookies om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren, als u over een account bij ons beschikt. Zo niet, moet u voor ieder bezoek opnieuw inloggen.

De flash cookies die wij gebruiken, worden niet door uw browser geregistreerd, maar wel door uw flash plug-in. Verder passen wij HTML5 storage objects toe die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Deze storage objects, zonder automatische einddatum, slaan de gewenste gegevens op, los van de browser die u in gebruik heeft. Als u verwerking door flash cookies afwijst moet u hiertoe een add-on installeren, bijvoorbeeld ‘Better Privacy’ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of het Adobe flash killer cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects verhinderen door uw browser in de privé modus te gebruiken. Bovendien adviseren wij regelmatig cookies en browsergeschiedenis te wissen.

Nog meer functies en het verdere aanbod op onze website

Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij u verschillende mogelijkheden die voor u van interessant kunnen zijn. Daartoe moet u meestal verdere persoonsgegevens opgeven die wij gebruiken om de gevraagde functie te kunnen aanbieden en waarvoor de hiervoor genoemde principes van de gegevensverwerking gelden.

Deels maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze bedrijven werden zorgvuldig door ons geselecteerd voordat de opdracht werd geplaatst. Zij zijn gebonden aan onze aanwijzingen en worden regelmatig gecontroleerd.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als wij, samen met partnerbedrijven, acties, kansspelen, overeenkomsten of soortgelijke prestaties aanbieden. Verdere informatie hierover ontvangt u als u uw persoonsgegevens doorgeeft, of u vindt deze in de beschrijving van het aanbod.

Herroeping of bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

Als u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde weer herroepen. Als u deze herroeping aan ons kenbaar hebt gemaakt, is ze van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen. Dit is het met name geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor het nakomen van een overeenkomst met u, hetgeen blijkt uit de volgende beschrijving van de functies. Als u bezwaar aantekent, verzoeken wij u de redenen te noemen waarom wij uw persoonsgegevens niet op onze wijze kunnen verwerken. In het geval van een gefundeerd bezwaar zullen wij de kwestie nader onderzoeken en zullen wij de gegevensverwerking stoppen, of aanpassen, dan wel u onze gerechtvaardigde redenen noemen die ons dwingen de verwerking voort te zetten.

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van reclame en analyse. Uw bezwaar tegen het gebruik voor reclamedoeleinden kunt u ons doen toekomen via de volgende contactgegevens:

InVIDO GmbH – Individuelle Möbelsysteme
Neue Schichtstraße 9
D-09366 Niederdorf
Telefoon: +49(0)37296/7270
Fax: +49(0)37296/727555
E-mail: invido@invido.de

Gebruik van ons log-in portaal

Als u gebruik wilt maken van ons portaal, moet u zich registreren met een vrij te kiezen wachtwoord en gebruikersnaam. Het gebruik van een pseudoniem is mogelijk, omdat het gebruik van de werkelijke naam is niet dwingend is voorgeschreven. Voor de registratie maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dat betekent dat de registratie pas wordt afgesloten als u de aanmelding hebt bevestigd door te klikken op de link in de e-mail die u ter bevestiging ontvangt. Als de bevestiging niet binnen [24 uur] heeft plaatsgevonden, wordt uw aanmelding automatisch uit onze databank verwijderd. De opgave van de hiervoor genoemde gegevens is verplicht, alle verdere informatie kunt u vrijwillig ter beschikking stellen door gebruik te maken van ons portaal.

Als u ons portaal gebruikt, slaan wij uw gegevens op die nodig zijn ter vervulling van de overeenkomst, met inbegrip van de gegevens over de wijze van betalen. Deze gegevens blijven bewaard totdat u de toegang definitief wist. Gedurende de tijd dat u het portaal gebruikt, slaan wij ook de gegevens op die u vrijwillig hebt verstrekt, voor zover u deze niet op een eerder moment hebt gewist. Alle verstrekte gegevens kunt u in het afgeschermde deel voor klanten beheren en wijzigen. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, pagina 1, sub f AVG.

Om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, met name tot financiële informatie, wordt de verbinding middels TLS techniek gecodeerd.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Echter, in het geval dat de IP-anonimisering op deze website actief is, wordt uw IP-adres door Google vooraf afgekort in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die het verdrag voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Het volledige IP-adres wordt uitsluitend in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar worden afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten te kunnen aanbieden in samenhang met het gebruik van de website en het internet ten opzichte van de beheerder van de website.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven aan Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de installatie van cookies verhinderen door aanpassing van de instelling van de software voor uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijze geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die door het cookie wordt verzameld en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics met de extensie ‘_anonymizeIp()’. Deze maakt het mogelijk IP-adressen ingekort te verwerken waardoor een relatie met personen uitgesloten kan worden. Voor zover een relatie kan worden gelegd via de gegevens die met betrekking tot u zijn geregistreerd, wordt deze onmiddellijk ongedaan gemaakt en worden de persoonsgegevens omgaand gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistische gegevens kunnen wij ons aanbod verbeteren en de vormgeving voor u, als gebruiker, interessanter maken. In de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, voldoet Google aan de voorwaarden van het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, pagina 1, sub f AVG.

Informatie van derde als aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Voorwaarden voor gebruikers:https://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht voor privacy: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en privacyverklaring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Bovendien wordt bij deze website gebruik gemaakt van een apparatuur-overschrijdende analyse van bezoekersstromen die wordt uitgevoerd middels een gebruikers-ID. U kunt in uw klantenaccount onder ‘Mijn gegevens’; ‘persoonlijke gegevens’, de apparatuur-overschrijdende analyse van uw gebruik uitschakelen.

Gebruik van social-media plug-Ins

Momenteel passen wij de volgende social-media plug-ins toe: Facebook, Google+ en Twitter. Wij maken daarbij gebruik van de dubbel-klik optie. Dit betekent dat er bij uw bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. De aanbieders van de plug-ins kunt u herkennen aan de markering in de box boven de beginletters of aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button rechtstreeks te communiceren met de aanbieders van de plug-ins. Alleen als u door klikken het gemarkeerde veld activeert, ontvangen de aanbieders de informatie dat u de website met ons online aanbod hebt geopend. Bovendien worden de gegevens doorgegeven die genoemd worden in het gedeelte ‘registratie van persoonsgegevens tijdens een bezoek aan onze website’. In het geval van Facebook en Xing wordt volgens informatie van de aanbieders in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na registratie geanonimiseerd. Door de activering van de plug-ins worden derhalve uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieders van plug-ins en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders vindt de opslag plaats in de Verenigde Staten). Daar de aanbieders de registratie van persoonsgegevens met name via cookies uitvoeren, adviseren wij u bij de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen voordat u op de grijs getinte box klikt.

Wij hebben noch invloed op de geregistreerde gegevens en gegevensverwerking, noch beschikken wij over kennis over de volle omvang van de registratie van gegevens, de doeleinden van verwerking en de bewaartermijnen. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de gegevens die de plug-ins van de aanbieders hebben geregistreerd.

De aanbieders van de plug-ins slaan de over u geregistreerde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruiken deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of voor de op de toegesneden vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet ingelogd zijn) ter weergave van op de toegesneden reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht van bezwaar tegen het aanleggen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet wenden tot de aanbieders van de plug-ins. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod voor u als gebruiker kunnen verbeteren en interessanter maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, pagina 1, sub f AVG.

Het doorgeven van gegevens hangt er niet van af of u over een account beschikt bij de aanbieders van plug-ins en of u ingelogd bent. Als u bent ingelogd bij een aanbieder van een plug-in, worden de gegevens die bij ons worden verzameld rechtstreeks gekoppeld aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Als u de geactiveerde button gebruikt en, bijvoorbeeld, een link naar de website aanbrengt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en maakt ze openbaar voor uw contacten. Wij adviseren u, na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, met name vóór u de button gebruikt, daar u op deze wijze kunt verhinderen dat er een verbinding ontstaat tot uw profiel bij de aanbieder van de plug-in.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de registratie van gegevens en de verwerking ervan door de aanbieders van plug-ins vindt u in de volgende vermelde privacyverklaringen van de aanbieders. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingen ter bescherming van uw privésfeer.

Adressen van plug-in aanbieders en URLs met hun privacyverklaringen:

a) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php; verdere informatie over gegevensregistratie: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook voldoet aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google voldoet aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter voldoet aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van Google Maps. Daardoor kunnen wij u rechtstreeks op de website interactieve kaarten tonen en kunt u comfortabel gebruik maken van de kaarten-functie.

Door uw bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u een subpagina van onze website hebt geopend. Bovendien worden de gegevens doorgegeven die genoemd worden in het gedeelte ‘registratie van persoonsgegevens tijdens een bezoek aan onze website’. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google al dan niet een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u kunt inloggen. Als u bij Google bent ingelogd, worden de gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling met uw account niet wenst, moet u uitloggen voordat u de button gebruikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of voor de toegesneden vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet ingelogd zijn) ter weergave van op de vraag afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht van bezwaar tot tegen het aanleggen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot Google moet wenden.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de registratie van gegevens en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingen ter bescherming van uw privésfeer: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt de persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en voldoet aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gebruik van Google AdSense

Deze website maakt gebruik van de online reclamedienst Goog AdSense om u reclame te tonen die is afgestemd op uw interesses. Wij maken daarbij gebruik van het belang u reclame te tonen die voor u van belang kan zijn en om onze website interessanter voor u te maken. Hiertoe wordt statistische informatie over u verzameld die door onze partners voor reclame worden verwerkt. Deze reclameboodschappen zijn herkenbaar aan de informatie ‘Google advertenties’ in iedere advertentie.

Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u onze website hebt geopend. Google maakt gebruik van een web beacon om een cookie op uw computer te plaatsen. Bovendien worden de gegevens doorgegeven die genoemd worden in het gedeelte ‘registratie van persoonsgegevens tijdens een bezoek aan onze website’ van deze verklaring. Wij hebben noch invloed op de geregistreerde gegevens, noch beschikken wij over kennis van de volle omvang van de registratie van gegevens en de bewaartermijnen. Uw gegevens worden naar de Verenigde Staten gestuurd en daar geëvalueerd. Als u bent ingelogd met uw Google account, kunnen de gegevens rechtstreeks aan uw account worden gekoppeld. Als u de koppeling met uw account niet wenst, moet u zich uitloggen. Het is mogelijk dat deze gegevens worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Google samenwerkt, aan derden en aan overheidsinstanties. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, pagina 1, sub f AVG.

Deze website laat via Google AdSense geen reclame van derden toe.

U kunt de installatie van cookies van Google AdSense op verschillende manieren tegengaan: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen, met name de onderdrukking van cookies van derden voert er toe dat u geen reclameboodschappen van derden ontvangt; b) door het uitschakelen van op uw interesses toegesneden advertenties bij Google via de link https://www.google.de/ads/preferences, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies wist; c) door uitschakeling van op uw interesses afgestemde advertenties van aanbieders die deelnemen aan de campagne tot zelfregulering ‘About Ads’ via de link https://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies wist; d) door een permanente uitschakeling in uw Firefox, Internetexplorer of Google Chrome browsers via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er op dat u in dit geval mogelijkerwijze geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van de website.

Verdere informatie over het doel en omvang van de registratie van gegevens en hun verwerking en verdere informatie over uw rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van uw privésfeer vindt u op: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; voorwaarden voor de bescherming persoonsgegevens bij reclame:
https://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google voldoet aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Privacyverklaring voor de verzending van newsletters
Als u de newsletter wilt ontvangen die wij op de website aanbieden, hebben wij uw e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen nagaan of dit daadwerkelijk uw e-mailadres is en dat u akkoord gaat met de ontvangst van de newsletter. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure ter verzekering dat u akkoord gaat met de ontvangst van de newsletter. De potentiële ontvanger staat derhalve toe dat zijn naam op een mailinglijst wordt opgenomen. Vervolgens kan de gebruiker middels een e-mail ter bevestiging de aanmelding met rechtszekerheid bevestigen. Alleen als de bevestiging heeft plaatsgevonden, wordt het adres daadwerkelijk op de mailinglijst opgenomen. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de gewenste informatie en aanbiedingen. Als software voor de newsletter wordt https://www.newsletter2go.de toegepast. Uw gegevens worden daartoe doorgegeven aan Newsletter2Go GmbH. Het is Newsletter2Go niet toegestaan uw gegevens te verkopen en te gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van newsletters. Newsletter2Go is een Duitse, gecertificeerde dienstverlener die werd gekozen op grond van de eisen neergelegd in de basisverordening privacybescherming en de privacywetgeving. Verdere informatie vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/ De verleende toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de newsletter kunt u te allen tijde weer herroepen, bijvoorbeeld via de link ‘afmelden’ in de newsletter. De maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens zijn voortdurend onderhevig aan vernieuwingen. Daarom verzoeken wij u zich op regelmatige tijdstippen over onze voorzieningen te informeren door onze privacyverklaring in te zien.

Status: 25 mei 2018

Bescherming persoonsgegevens
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring van InVIDO GmbH.

Ruimte voor InVIDOaliteit.

Bekijk onze grote verscheidenheid aan meubelbeslag en oppervlakken en richt uw interieur volgens uw eigen wensen in.

Persoonlijk meubelontwerp

Geautoriseerde partners

Ontdek de voordelen van een partnerschap en wordt lid van de InVIDO-familie.

Partners

Bij u in de buurt

Maak van dichtbij kennis met onze individuele meubels en vindt een handelaar bij u in de buurt.

Een dealer vinden